North Peak

North Peak

North Peak cải thiện 90% tốc độ gửi email khi chuyển sang dùng Gmail. Việc chuyển sang dùng Gmail đã cho phép North Peak cải thiện tỷ lệ gửi email thành công của họ. “Hiện nay, nhờ có Gmail mà tỷ lệ gửi email thành công của chúng tôi là 90%. Việc sử dụng Google AdWords và Google Analytics cũng giúp chúng tôi đánh giá các chiến lược tiếp thị của mình”, ông Lee nói.

About the Author
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins